Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

jógového studia Najdi klid

které provozuje Markéta Čermáková
IČ: 87254590, se sídlem: Nad Itálií 547, 250 89 Lázně Toušeň

Těmito všeobecnými podmínkami jsou vázáni samotní účastníci lekcí a kurzů poskytovaných jógovým studiem Najdi klid a v případě účastníků mladších 18 let jejich zákonní zástupci, kteří se zavazují zajistit pro účastníky podmínky pro plnění povinností účastníka lekce a zajistit dodržování těchto podmínek jejich dítětem.

 1. lekce a programy Najdi klid
  1. Najdi klid poskytuje lekce Hatha jógy a Tai chi, a to jak skupinové programy v pravidelných časech, tak individuální lekce v časech podle dohody, a to v prostorách jógového studia Najdi klid, ale také on-line programy v pravidelných časech prostřednictvím aplikace Zoom (dále jen "lekce", resp. "program").

Rozvrh jednotlivých lekcí a programů je uveřejněn na www.najdiklid.cz. Programy jsou sestaveny z příslušného počtu lekcí, které na sebe v daném období navazují. Umožňuje-li to počet účastníků prezenčního programu, je v individuálních případech možné nastoupit do programu také v jeho průběhu. Do on-line programu je možné přistoupit kdykoliv.

Minimální počet pro uskutečnění jednoho programu je 10 osob, maximální počet účastníků jednoho prezenčního programu je 24 osob. Zájemcům o program, na který se přihlásí menší než minimální počet zájemců, nabídne Najdi klid náhradní program.

  1. Účastníkem lekce či programu Najdi klid se může stát kterákoli dospělá osoba či dítě nad 15 let, která se prostřednictvím formuláře na www.najdiklid.cz přihlásí na jednotlivou lekci či do programu a následně na základě potvrzení ze strany Najdi klid uhradí tomu odpovídající kurzovné. Úhradou kurzovného zájemce přistupuje k těmto všeobecným podmínkám.
  2. Práva a povinnosti účastníků lekcí a programů Najdi klid (resp. jejich zákonných zástupců) nejsou přenositelná na jiné účastníky ani na osoby mimo Najdi klid.
  3. Lekce v prezenčním programu i on-line programu trvá 60 min.
  4. Veškeré lekce a programy zajišťuje najdi klid prostřednictvím zkušených lektorů s odpovídajícím odborným vzděláním a praxí. Lektory pro konkrétní lekce a programy určuje jógové studio Najdi klid na dané období předem. Jógové studio si vyhrazuje právo v odůvodněných případech jednorázově i dlouhodobě změnit určení lektora.
  5. V případě nepřízně počasí je lektor oprávněn lekce běžně probíhající ve venkovních prostorech přesunout do krytých prostor jógového studia Najdi klid. Nevyužije-li účastník svou rezervaci lekce z důvodu nepřízně počasí, nemá nárok na náhradní lekci ani vrácení kurzovného.
  6. Účastníci se lekcí a programů Najdi klid účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Lekce ani programy nejsou náhradou za odbornou lékařskou či rehabilitační péči. V případě, že účastník v době lekce či programu podstupuje jakýkoliv druh léčby nebo má jakékoliv zdravotní komplikace, zavazuje se před zahájením lekce či programu informovat lektora o této skutečnosti i o charakteru obtíží a případných doporučení lékaře. Po celou dobu trvání lekce či programu nese účastník za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení, aktuální fyzické i psychické kondice. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Zájemci mají možnost akce Najdi klid nejprve nezávazně vyzkoušet.
  7. Veškerých lekcí a programů je oprávněn se účastnit pouze zdravotně způsobilý účastník, který neužívá žádná psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění. Najdi klid v žádném případě nenese odpovědnost za zdravotní stav účastníků. Zjistí-li však lektor před začátkem lekce či v jejím průběhu, že účastník vykazuje známky infekčního či jiného onemocnění či zranění, které brání další účasti na lekci, je oprávněn účastníka z lekce vyloučit; jde-li o mládež, je lektor povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat zákonného zástupce účastníka. Taková lekce se považuje za uskutečněnou, tj. bez nároku na náhradní lekci či vrácení kurzovného.
  8. Účastník prezenční lekce či programu je oprávněn kdykoli lekci opustit; taková lekce se však považuje za uskutečněnou, tj. bez nároku na náhradní lekci či vrácení kurzovného.
 1. platby a náhrady
  1. Cena za lekci zahrnuje veškeré náklady (pronájem prostor jógového studia včetně šatny s toaletami, pomůcky k prezenčnímu cvičení).
  2. Kurzovné na zájemcem objednaný program / lekce na dané období se hradí celé předem před první lekcí, a to buď v hotovosti k rukám lektora nebo na účet Najdi klid č.ú. 107-9555970247/0100.Účastník nemá nárok na vrácení kurzovného či jeho části ani na převod kurzovného do dalšího období, je však oprávněn převést nevyčerpanou část kurzovného na jiného účastníka.
  3. Rezervace lekcí je oboustranně závazná, tedy jak pro Najdi klid, tak pro účastníka lekce.
  4. Bude-li provoz Najdi klid a/nebo provoz využívaných cvičebních prostor přerušen nezávisle na vůli Najdi klid a/nebo bude provozu bránit překážka, kterou nelze odvrátit nebo překonat (například stávka, povodeň, odstávka/výpadek elektrického proudu, zákaz provozování sportoviště, zákaz hromadných akcí nad určitý počet účastníků apod.), nevzniká tím účastníku nárok na vrácení peněz či náhradu za nevyčerpané rezervované lekce.
  5. Nemůže-li účastník absolvovat rezervovanou prezenční lekci, ať jednorázově nebo z důvodů dlouhodobé nemoci, oznámí bez zbytečného odkladu lektorovi Najdi klid všechny rezervované lekce, o kterých již předem ví, že je nevyužije, a to na email yoga@najdiklid.cz.
  6. Za rezervovanou skupinovou lekci, ze které se účastník alespoň 2 hodiny před začátkem lekce odhlásí prostřednictvím emailu yoga@najdiklid.cz, je účastník oprávněn čerpat náhradu podle pravidel níže.

Nevyužitá rezervovaná lekce, která nebyla odhlášena uvedeným způsobem, se považuje za uskutečněnou; v takovém případě nemá účastník nárok na náhradní lekci ani vrácení kurzovného.

 1. Nemůže-li účastník absolvovat rezervovanou on-line lekci, Najdi klid mu v průběhu dne následujícího po on-line lekci poskytne odkaz na záznam, který bude dostupný do příští lekce a účastník si může odkaz pustit kdykoliv během této doby.
 2. Za nevyužitou individuální lekci nelze čerpat náhradu ani vrátit kurzovné.

náhrady

  1. Náhradní lekce jsou službou studia Najdi klid pro účastníky jeho lekcí a kurzů, nikoli povinností Najdi klid, a proto v případě nesplnění výše uvedených podmínek nevzniká právní nárok na výběr těchto náhradních lekcí. Náhrady nelze převádět na jiného účastníka.
  2. Za každou nevyužitou rezervovanou skupinovou lekci včas odhlášenou postupem podle čl. 2.6 výše je účastník oprávněn požádat o náhradní lekci v rámci jiného programu v daném období. Účastník s lektorem společně vyberou vhodnou náhradní lekci, která je aktuálně volná podle interního rezervačního systému Najdi klid, kterou lektor pro účastníka zarezervuje.
  3. Lekce, které nelze uskutečnit z důvodů na straně lektora (tj. nikoli z důvodu, které Najdi klid nedokáže odstranit, např. uzavření sportoviště nebo z důvodu zákazu akcí ve skupině většího počtu lidí) Najdi klid včas přesouvá na náhradní termín a účastníkům to předem oznámí; nevyhovuje-li účastníku takováto náhrada, je účastník oprávněn společně s lektorem přesunout takto rezervovanou náhradu na kteroukoli jinou lekci aktuálně volnou podle interního rezervačního systému Najdi klid.
  4. Náhrady lze čerpat pouze v daném období, na které byla lekce / program vypsána; náhrady se nepřevádějí do následujícího období s výjimkou dlouhodobé závažné nemoci či hospitalizace delší než 30 dní. Doporučujeme, aby si účastníci vybírali náhrady co nejdříve a nenechávali náhrady na konec daného období.
  5. Má-li účastník nárok na náhradní lekci, ale možnosti náhrady nevyužije (včetně nevyužití možných náhrad v jiném programu či s jiným lektorem, než je účastník zvyklý), nemá nárok na vrácení kurzovného ani převod kurzovného do následujícího období.
 1. Práva a povinnosti účastníka
  1. Účastník je povinen v případě prezenčních lekcí udržovat pořádek v prostorách jógového studia a zacházet šetrně se zapůjčenými pomůckami. Účastník je povinen hradit škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny, jak na zařízení a vybavení sportoviště, tak na majetku ostatních osob.
  2. Z lekce bude bez nároku na vrácení kurzovného vyloučen účastník, který přes napomenutí nedodržuje tyto všeobecné podmínky nebo neuposlechne pokynů lektora a ohrožuje tak zdraví, bezpečnost či majetek vlastní nebo ostatních účastníků.
  3. Najdi klid upozorňuje na skutečnost, že provozovatel jógového studia vylučuje svou odpovědnost za škody na věcech odložených v šatnách i jiných místech sportoviště.
 1. Ochrana osobních údajů
  1. Účastník a případně jeho zákonný zástupce berou na vědomí, že jógové studio Najdi klid je jako správce osobních údajů oprávněno zpracovávat jejich osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Najdi klid zpracovává osobní údaje pro účely plnění svých zákonných povinností a závazků vůči účastníkům. Pro marketingové účely Najdi klid zpracovává osobní údaje pouze na základě výslovného souhlasu uděleného účastníkem v přihlašovacím formuláři.

Zpracování osobních údajů je podrobně popsáno na www.najdiklid.cz/ochrana-osobních-udaju/.

 1. ukončení smluvního vztahu
  1. Smluvní vztah účastníka a Najdi klid se uzavírá na dobu určitou, a to do konce období, na které byly pro účastníka rezervovány lekce zahrnuté v kurzovném.
  2. V případě předčasného ukončení smluvního vztahu z jakéhokoli důvodu na straně účastníka (např. přestěhování rodiny účastníka, pracovní vytížení účastníka, účastník se ve své skupině necítí dobře, nerozumí si s ostatními účastníky ve své skupině, nevyhovuje mu lektor apod.) s výjimkou účastníkem nezaviněných dlouhodobých zdravotních důvodů nevzniká účastníku nárok na jakoukoli kompenzaci nevyčerpaných rezervovaných lekcí.
 2. Platnost
  1. Tyto všeobecné podmínky jógového studia Najdi klid nabývají platnosti od 9.8.2021. Najdi klid si vyhrazuje právo jednostranně podmínky měnit, upravovat a doplňovat, a to vždy s platností od počátku následujícího období programů Najdi klid.
  2. Neplatnost jakékoli části těchto podmínek či případná obsahová neúplnost nezpůsobuje neplatnost ostatních částí podmínek. V případě, že se některé ustanovení podmínek stane neúčinným, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení podmínek.

V Lázních Toušeň dne 9.8.2021

Markéta Čermáková
IČ: 87254590

se sídlem Nad Itálií 547, 250 89 Lázně Toušeň

2022 Najdi klid | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!