OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vámi uvedené kontaktní i jiné údaje chráníme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679 ("GDPR").

Společnost Najdiklid - Markéta Čermáková, IČO: 87254590 , se sídlem: V Ovčárně 405, 250 89 Lázně Toušeň (dále jen "my"), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníky cvičebního programu Hatha jógy (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, rok narození) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou platnou od 25. května 2018.


Jaké osobní údaje zpracováváme? Zpracováváme následující osobní údaje: Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení. Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa


Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám mohli plně poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme data o našich klientech, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem. Klientům zasíláme informace o změnách, aktualitách i novinkách prostřednictvím e-mailů na základě oprávněného zájmu. V případě nově nabytých kontaktních údajů vyžadujeme udělení souhlasu se zasíláním těchto informací.


Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.


Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme a jak dlouho je uchováváme? Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete on-line na webu. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 5 let.


Jaká máte práva při zpracování osobních údajů? Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je případně předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro plnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.


Jak lze souhlas opravit případně odvolat? Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli opravit či odvolat zasláním žádosti na e-mail najdiklidonline@gmail.com