Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Dříve než se vůbec pokusím Vám pomoci nasměrovat Váš život pozitivním směrem, tak bych Vás ráda ujistila, že při tom budu maximálně respektovat Vaše soukromí.

Jako provozovatel webových stránek https://www.najdiklid.cz/ (dále jen "webové stránky") a současně podnikatelka Vás musím jednoduchým a srozumitelným způsobem informovat prostřednictvím těchto zásad, jak při své práci získávám a dále používám informace, které Vás mohou jakožto fyzické osoby, se kterými komunikuji, přímo či nepřímo identifikovat (dále jen "osobní údaje").

Jako tzv. správce osobních údajů usiluji především o to, aby veškeré osobní údaje byly zpracovávány maximálně transparentně a současně byly chráněny před jejich možným zneužitím. Jakékoli informace, které mají charakter osobních údajů, se snažím bez ohledu na jejich formu systematicky zpracovávat plně v souladu s aktuální právní úpravou, konkrétně tedy především dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") a případně dalšími právními předpisy.

Proč a jak dlouho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely, kterým vždy odpovídá příslušný právní základ dle GDPR:

Plnění smlouvy (objednávky, rezervace, přihlášky)

Pokud projevíte zájem (zpravidla prostřednictvím příslušného formuláře na webových stránkách) o jakýkoli kurz, lekci nebo celý program, budu zpracovávat především Vaše základní identifikační a kontaktní údaje, a to za účelem realizace Vaší objednávky a poskytnutí služeb dle smlouvy, kterou spolu tímto způsobem uzavřeme. Doba uchování osobních údajů v takovém případě logicky odpovídá době, kdy jsou poskytovány příslušné služby, což vždy závisí na jejich povaze. Po uplynutí této doby jsou údaje uchovávány už pouze za předpokladu, že k tomu existuje jiný relevantní důvod.

Odpovídajícím právním základem takového zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy, je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vedení účetní evidence

Jako podnikatelka musím dodržovat příslušné účetní a daňové předpisy. Na základě toho zpracovávám v rozsahu nezbytném pro dodržení těchto povinností Vaše osobní údaje společně s podrobnostmi o příslušných účetních transakcích, zejména tedy o platbách za poskytnuté služby, a to zpravidla po dobu alespoň 5 let.

Odpovídajícím právním základem takového zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zodpovídání otázek a vyřizování žádostí

Pokud se na mě kdykoli obrátíte (zpravidla prostřednictvím příslušného formuláře na webových stránkách) nebo prostřednictvím zde uveřejněných kontaktních údajů s jakýmkoli dotazem či žádostí, tak udělám maximum pro to, abych Vám co nejdříve odpověděla. Veškeré Vaše osobní údaje, které mi v této souvislosti sdělíte, budu zpracovávat za tímto účelem maximálně po dobu jednoho roku od jejich získání. Během této doby bude Vaše žádost či dotaz vyřízen důvěrným způsobem.

Odpovídajícím právním základem zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě je můj oprávněný zájem na efektivním zajištění komunikace s Vámi dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Marketing

Pokud k tomu dobrovolně udělíte svůj informovaný souhlas, a to zejména v rámci příslušných formulářů na webových stránkách, budu zpracovávat až do odvolání takového souhlasu Vaše osobní údaje také za účelem přímého marketingu.

Provádění přímého marketingu zahrnuje z mé strany především zasílání informací o novinkách a akcích, nabídek služeb a případně také žádostí o hodnocení spokojenosti. Tyto aktivity ovšem budu realizovat jen občas a zpravidla jen prostřednictvím e-mailu. Při zasílaní emailů nebudu přizpůsobovat obsah jednotlivých zpráv konkrétním adresátům a ani nebudu na individuální úrovni hodnotit úspěšnost těchto aktivit. Mým cílem jednoduše je s maximálním respektem k Vašemu soukromí zlepšovat své služby a dosáhnout toho, aby Vám neuniklo nic podstatného, co by Vás mohlo opravdu zajímat.

Odpovídajícím právním základem takového zpracování je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli později a bez sankce odvolat stejně jednoduše, jako jste ho udělili, a to i v rámci každé jednotlivé marketingové zprávy, kterou Vám zašlu.

V případě odvolání Vašeho souhlasu, prosím vezměte na vědomí, že jsem oprávněna v nezbytném rozsahu zpracovávat Vaše osobní údaje, a to za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů po dobu maximálně 3 let, kdy může být provedena případná kontrola ze strany příslušného dozorového úřadu.

Odpovídajícím právním základem zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě je můj oprávněný zájem na prokázání řádného postupu při zpracování Vašich osobních údajů dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Cookies

Vaše osobní údaje, které jsou prostřednictvím webových stránek zpracovávány, zahrnují i tzv. cookies, které slouží pro rozlišení jednotlivých počítačů a uložení nastavení některých služeb, které v rámci webových stránek využíváte.

Cílem používání cookies v rámci webových stránek není Vás nijak omezovat, ale naopak zpříjemnit a zkvalitnit využívání webových stránek a přizpůsobit Vašim potřebám a preferencím jejich vzhled a fungování. Cookies používané na webových stránkách rozhodně neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů o Vaší osobě a nebudou využívány ani ke sledování Vašeho chování napříč jinými webovými stránkami pro cílené zobrazování reklam (tzv. remarketing).

V rámci webových stránek jsou tak používány pouze tzv. funkční a analytické cookies, které jsou nezbytně pro zajištění bezpečného fungování webových stránek a efektivní analýzu návštěvnosti webových stránek. K tomu využíváme zejména služeb Google Analytics, kde zpracovatelem dat z těchto služeb je společnost Google.

Běžně používané internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. Pro detailnější informace použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies mazat, blokovat či zakázat jejich použití plošně nebo jen pro vybrané webové stránky.

Odpovídajícím právním základem zpracování Vašich osobních údajů v rámci cookies je můj oprávněný zájem na zajištění bezpečného fungování webových stránek a provádění analýzy jejich návštěvnosti dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňuji?

Kromě případů, kdy bych byla povinna na základě příslušných právních předpisů předat Vaše osobní údaje případným orgánům veřejné správy, zpřístupním Vaše osobní údaje pouze k tomu smluvně pověřeným zpracovatelům, kteří mi pomáhají s provozem webových stránek, zasíláním marketingových sdělení anebo pro mne zajišťují účetní a jiné administrativní služby.

Jak zabezpečuji Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí. Abych zamezila neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedla jsem a průběžně kontroluji přiměřená bezpečnostní opatření, a to jak technického, tak organizačního rázu. Získaná data jsou uložena na zabezpečených serverech s kontrolovaným přístupem. Snažím se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav a vývoj technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte předně právo kdykoliv odvolat svůj případný souhlas s jejich zpracováním, který mi kdykoli udělíte dle těchto zásad. Vezměte však na vědomí, že odvoláním dříve uděleného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování již provedeného na základě tohoto souhlasu.

  • Za podmínek blíže stanovených v kapitole třetí GDPR máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údaje dle těchto zásad následující práva:
  • Právo na přístup k osobním údajům, které Vám umožňuje získat informaci, zda jsou konkrétní osobní údaje zpracovávány, bližší informace o podmínkách případného zpracování a také přístup ke kopii zpracovávaných údajů;
  • Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na jejich doplnění;
  • Právo na výmaz osobních údajů, pokud nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich další zpracování;

Právo na přenesení osobních údajů jinému správci;

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je prováděno na základě mého oprávněného zájmu.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit jednoduše prostřednictví kontaktního formuláře na webových stránkách nebo emailem na adrese: yoga@najdiklid.cz Stejným způsobem se můžete na mě obracet s jakýmikoli dalšími dotazy či připomínkami. Pokud budete mít za to, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Markéta Čermáková

IČO: 87254590

V Ovčárně 405, Lázně Toušeň, 250 89

Telefonní číslo: +420 605 447 665

E-mail: yoga@najdiklid.cz

Srpen 2021

2022 Najdi klid | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!